Privacy Policy

Toestemmingsclausule Voor het onderschrijven van een nieuwsbrief – contactformulier – cookies

Wij danken u voor uw belangstelling voor onze website en nieuwsbrief.
Mogen wij u vragen om onderstaande tekst even door te nemen, zo dat u mee bent met de privacy en bescherming van de persoonsgegevens gelinkt aan ons online verhaal.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van het onderschrijven van onze nieuwsbrief dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres …
Voor wat andere persoonsgegevens betreft dient u zich steeds te beperken tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens Het Monument, gelegen te Regentiestraat 82 9100 Sint-Niklaas. Hierna steeds vermeld als ‘de verantwoordelijke’
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de verantwoordelijke (Het Monument) via brief op het bovenstaande adres of via e-mail info@hetmonument.be

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Monument, verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het versturen van een ( maandelijkse) nieuwsbrief per e-mail
– De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.
– Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal de verantwoordelijke  de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

4. Welke persoonsgegevens?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door (Het Monument) de verantwoordelijke volgende persoonsgegevens verwerkt worden : voornaam, naam, e-mailadres, …
Het Monument,de verantwoordelijke verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

5. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal (Het Monument) de verantwoordelijke de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

(Het Monument) de verantwoordelijke doet beroep op een externe provider voor het verzenden van een nieuwsbrief en een goed beheer van de website en webshop.

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft (Het Monument) de verantwoordelijke de procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring. 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar (Het Monument) de verantwoordelijke een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de nieuwsbrief onderschreven wordt.
Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: De Vos Els – verantwoordelijke Het Monument

9. Het gebruik van cookies

Pas als u kiest om cookies in te laden op onze website zal dat gebeuren. De informatie over cookies kan u terugvinden op onze website. www.hetmonument.be

10. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Het Monument kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

11. Toestemming

De onderschrijver verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft aan (het Monument) de verantwoordelijke de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.
Indien ja kan u verder gaan met de inschrijving op onze nieuwsbrief. Indien neen dan danken wij u voor uw belangstelling voor onze nieuwsbrief, maar kunnen we verder geen gevolg geven aan uw verzoek.
Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan u uitschrijven